Αίτηση Εγγραφής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 23:59*

* Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3191/2-08-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επανιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ευφυή Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Μarketing” του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. (ΦΕΚ 3191/2-08-2018)) (Νέα Προκήρυξη Θέσεων του Μεταπτυχιακού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Δικαίωμα αίτησης
Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών (παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017).

 

Τέλη φοίτησης (άρθρο 11 του Ν. 4485/2017)

Το κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσόν 2.600 ευρώ, που κατατίθεται σε δυο δόσεις, στην εγγραφή (1.300 ευρώ) και στο τέλος του 1ου εξαμήνου τα υπόλοιπο χρηματικό ποσό (1.300 ευρώ). Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε δυο (2) φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή της υποψηφιότητάς σας γίνεται μέσω αποστολής εμαιλ στην γραμματεία του μεταπτυχιακού στο intelligent@uniwa.gr με την ένδειξη στον τίτλο “Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Όνομα Υποψηφίου*”.

*Παράδειγμα:  Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Βασιλόπουλος Γιώργος

 

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

Για την υποψηφιότητάς σας θα χρειαστεί να ετοιμάσετε και να επισυνάψετε στο email τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (Download here)
  2. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και, εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωμά του μέσα στην προθεσμία που θα έχει ορισθεί από την γενική συνέλευση.
  3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος. σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
  6. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
  7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας.
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.
  9. Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα πρέπει να έχουν πρώτα συμπιεστεί σε ένα αρχείο zip και έπειτα να επισυναφθούν στο σχετικό email προς την γραμματεία του μεταπτυχιακού.

 

 

Την ανακοίνωση ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.