Αίτηση Εγγραφής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/9/2022

* Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3191/2-08-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επανιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ευφυή Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Μarketing” του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. (ΦΕΚ 3191/2-08-2018)) (Νέα Προκήρυξη Θέσεων του Μεταπτυχιακού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Δικαίωμα αίτησης
Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών (παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017).

 

Τέλη φοίτησης (άρθρο 11 του Ν. 4485/2017)

Το κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσόν 2.600 ευρώ, που κατατίθεται σε δυο δόσεις, στην εγγραφή (1.300 ευρώ) και στο τέλος του 1ου εξαμήνου τα υπόλοιπο χρηματικό ποσό (1.300 ευρώ). Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε δυο (2) φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή της υποψηφιότητάς σας γίνεται μέσω αποστολής εμαιλ στην γραμματεία του μεταπτυχιακού στο intelligent@uniwa.gr με την ένδειξη στον τίτλο “Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Όνομα Υποψηφίου*”.

*Παράδειγμα:  Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Βασιλόπουλος Γιώργος

 

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

Για την υποψηφιότητάς σας θα χρειαστεί να ετοιμάσετε και να επισυνάψετε στο email τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: (Download here)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών
  έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του
  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί
  τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του
  Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται
  στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά
  αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις
  επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
 5.  Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, ή
  αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην
  ευρωπαϊκή ένωση.
 6. Αποδεικτικά ερευνητικού, ή και συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.
 7.  Διπλωματική εργασία.
 8.  Η Συντονιστική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τους
  υποψηφίους ΜΠΤ φοιτητές.

Σημείωση: Η υποβολή Συστατικών επιστολών θα συνεκτιμηθεί.

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί αρχικά να υποβληθεί μέσω email στο intelligent@uniwa.gr
Για ταχυδρομική αποστολή:
Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «Ευφυής Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Marketing»:
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Κτίριο Κ8 Γραφείο (ισόγειο)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
Τηλ 210 5385466 / 6976839656 (κα. Θεοχάρη)

 

 

Την ανακοίνωση ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.