Γενικές Πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ενώνει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. Το πρόγραμμα εστιάζει στις τεχνολογίες ευφυούς συσκευασίας, στην μελέτη και σχεδιασμό καινοτόμων συσκευασιών και στην αξιοποίηση και την ολοκληρωμένη επικοινωνία αυτών μέσω της επιστήμης της κινητής τηλεφωνίας. Στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία γίνεται προώθηση μέσω της επιστήμης του Marketing. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες, επαρκείς, υψηλής ποιότητας και επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με την μελέτη, διαχείριση και προβολή της ευφυούς συσκευασίας.

Δείτε επίσης την Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022 2023 του Μεταπτυχιακού και την Αίτηση Εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Επιστημονικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ευφυής Συσκευασία. Νέες μορφές επικοινωνίας και Marketing» αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, στον χώρο της ευφυούς συσκευασίας. Δίνεται έμφαση στην διεπιστημονικότητα του προγράμματος μέσα από καλλιτεχνικά μαθήματα όπου διαμορφώνονται πρότυπες παρουσιάσεις- project όπου αναπτύσσουν νέες καινοτόμες ιδέες.

Το ΠΜΣ παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση στο σύνολο της διαδικασίας, η οποία ξεκινά από την ιδέα, και  περιλαμβάνει κλάδους όπως: θεωρία και μεθοδολογία, υλικά, καινοτομία στη σχεδίαση και marketing. Μέσα από τις γνώσεις των καινοτομικών υλικών και της εκτύπωσης παρέχονται δυνατότητες και λειτουργούν συμπληρωματικά τα τεχνολογικά στοιχεία της ηλεκτρονικής, με βέλτιστο δυνατό τρόπο για επικοινωνία της κινητής τηλεφωνίας με τις συσκευασίες. Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις  και τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεπιστημονική διαδικασία η οποία εξαρτάται σημαντικά από γνωστικά αντικείμενα της ηλεκτρονικής (hardware, software) τα οποία εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

Η αξιοποίηση και ο τρόπος αξιολόγησης των τεχνολογιών αιχμής, η δημιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα καινοτομίας. Μέσω των σχέσεων ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας παρέχεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη, μεγάλη πληροφορία, λειτουργικότητα και γνησιότητα σε όλη την έντυπη επικοινωνία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα εύρος ειδικοτήτων-πτυχιούχων- αποφοίτων κυρίως των  εφαρμοσμένων επιστημών και έχει διττό χαρακτήρα καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο αποτύπωσης των νέων τεχνολογιών με στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεις αιχμής. Δίνεται έμφαση στην διεπιστημονικότητα του προγράμματος όπου οι επιστήμες  των Υλικών, του Μάρκετινγκ, των Εκτυπώσεων και της Ηλεκτρονικής λειτουργούν συμπληρωματικά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να υλοποιούν ενέργειες Μάρκετινγκ με στόχο την προβολή και αξιοποίηση των τεχνολογιών ευφυούς συσκευασίας.

 

Το ΠΜΣ αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και πρακτικές διδασκαλίας, με αποτέλεσμα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να κατανοούν τεχνολογίες και επιστημονικά πεδία στην σύγχρονη εποχή. Η σύγχρονη εποχή επιβάλλει την επικοινωνία μέσω της κινητής τηλεφωνίας και της έντυπης συσκευασίας. Μέσω των σχέσεων ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας παρέχεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη, μεγάλη πληροφορία, λειτουργικότητα και γνησιότητα σε όλη την έντυπη επικοινωνία.

 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν την ολιστική προσέγγιση, ειδικότερα στον χώρο της συσκευασίας, με κύριο άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
 • Η διάχυση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός συμβατικού προϊόντος σε ευφυές.
 • Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες τεχνολογικές πρακτικές.
 • Η διασύνδεση των νέων στελεχών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Στα πλαίσια του ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών project, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, με στόχο την σαφή κατανόηση της διεπιστημονικότητας του επιστημονικού αντικειμένου της ευφυούς συσκευασίας.

Η δομή και η ποιότητα του προγράμματος εξασφαλίζουν στους αποφοίτους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, τόσο στον ιδιωτικό  όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν  ως τεχνικά, ερευνητικά και διοικητικά στελέχη  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή, στρεφόμενοι προς τον ακαδημαϊκό χώρο, να στελεχώσουν ερευνητικές ομάδες συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν απορροφηθεί και εργάζονται ήδη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τόσο στον χώρο της συσκευασίας και της οπτικής επικοινωνίας γενικότερα όσο και στην δημόσια διοίκηση. Το 80% των αποφοίτων έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας όπου μέρος του ποσοστού έχουν συνεχίζει σε μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές.

Οι βασικές θέσεις όπου μπορεί να καλύψει ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού είναι:

 • Θέσεις σε τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, από την ιδέα μέχρι το σχεδιασμό και την ανάλυση.
 • Θέσεις σε εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο της συσκευασίας
 • Θέσεις σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο χώρο της σχεδίασης.
 • Θέσεις σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Θέσεις στον δημόσιο τομέα σε φορείς όπου εντάσσουν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
 • Θέσεις σε εταιρείες που παράγουν έντυπα προϊόντα (καταναλωτικά και βιομηχανικής χρήσης) αναπτύσσοντας επικοινωνιακά καινοτόμα συστήματα και οργανώνοντας την δομή της εταιρείας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις.