Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω δίνεται απάντηση στις συχνότερες ερωτήσεις που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν υποψηφίους.
Σε περίπτωση που δεν σας καλύπτουν οι παρακάτω απαντήσεις, μπορείτε να στείλετε ένα σχετικό email* στο intelligent@uniwa.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6932360063

 

*Απαραίτητα μέσα στο email θα πρέπει να αναγράφονται ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα/ Επώνυμο / Τηλέφωνο Επικοινωνίας)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Μ∆Ε αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο ΠΜΣ και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή όπου μπορεί να επιλέξει και να παρουσιάσει τις ικανότητές του στην κατανόηση ενός προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του. Με την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο φοίτησης ο/η φοιτητής/ήτρια αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπου σε πρότερο χρόνο έχει επιβεβαιωθεί η ανάληψη της διπλωματικής με τον επιβλέποντα με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ανάληψης και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ. όπως επίσης και στην σελίδα των μαθημάτων (Γ΄ Εξάμηνο)  όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα στοιχεία για την εκπόνηση της ΜΔΕ.

Ποιο είναι το όριο απουσιών;

Για κάθε μάθημα προβλέπεται όριο απουσιών που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 15% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό.

Υπάρχει η δυνατότητα αναστολής σπουδών;

Υπάρχει δυνατότητα αναστολής σπουδών, για ιδιαίτερο σοβαρό λόγο.

Ποια η χρονική διάρκεια των σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρης φοίτησης.

Κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται με ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης (διά ζώσης / με απομακρυσμένη πρόσβαση λίγων μαθημάτων).

Κατά το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται και με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

17

Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και βιομηχανίες του κλάδου των ευφυών συστημάτων, του κλάδου της συσκευασίας τροφίμων/φαρμάκων/διακίνησης

36

Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών του μεταπτυχιακού σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, workshops

30

Συμμετοχή σε εκθέσεις , συνέδρια και workshop που σχετίζονται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος