Μαθήματα

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/Ε

Π.Μ. (ECTS)

Κωδικός Μαθήματος

Εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας

Υ 6 ΕΦΣ01
Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοιχεία συμβατικής και ευφυούς συσκευασίας Υ 6 ΕΦΣ02
Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη τέχνη Υ 6 ΕΦΣ03
Επιχειρηματικότητα Συσκευασίας Υ 6 ΕΦΣ04
Σχεδιασμός και Eικονογράφηση στη συσκευασία Υ 6 ΕΦΣ05

Περιγραφή Μαθημάτων Α’ Εξαμήνου

Τίτλος Μαθήματος:  Εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ01
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και κατανόηση των εννοιών που εμπεριέχει η δημιουργική ιδέα και ο σχεδιασμός της συσκευασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να δύνανται να αναγνωρίσουν την  στρατηγική σημασία της διαχείρισης των εννοιών και των αξιών με στόχο την  δημιουργία και τον σχεδιασμό καινοτόμων συσκευασιών.

 

Περιγραφή Θεωρητικού Μέρους του Μαθήματος
Τα μέρη του μαθήματος είναι:  α)  Σύντομη ιστορική εξέλιξη συσκευασίας στην Τέχνη και το εμπόριο. β) Μελέτη και έρευνα των φυσικών, ψυχολογικών και κινησιολογικών χαρακτηριστικών των φυσικών στοιχείων μέσα από την προσωπική εμπειρία. Συμβολισμός των στοιχείων. γ) context-content-container Η συσκευασία στο συγκείμενο (Packaging in Context). Το σύνολο του κειμένου που περιβάλλει μια λέξη, μια πρόταση, ένα εδάφιο… και επιτρέπει στον αναγνώστη- καταναλωτή να αντιληφθεί καλύτερα την έννοια ή την αξία που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος της εκάστοτε συσκευασίας.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Καλλιτεχνικές πρακτικές και παραδείγματα στο design της συσκευασίας, μεθοδολογία έρευνας και θεωρίες της σύγχρονης συσκευασίας. Διερεύνηση των σύγχρονων προσεγκίσεων, διαδικασιών και δράσεων στο πλαίσιο ενός συνόλου παραμέτρων, συνθηκών, εννοιών και καταστάσεων που περιβάλλουν και καθορίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο  στο πεδίο της υλοποίησης και της προώθησης των δημιουργικών ιδεών για τον σχεδιασμό της σύγχρονης συσκευασίας. Work in progress για την υλοποίηση δημιουργικής ιδέας πάνω σε συγκεκριμένο brief (case study) συσκευασίας και της προώθησής της.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται :

 • να κατανοούν τις έννοιες που εμπεριέχονται σε κάθε σύγχρονη συσκευασία, εσωτερικά ως σύσταση και εξωτερικά ως συσκευασία.
 • να αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τις δημιουργικές ιδέες και έννοιες που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος – project.
 • να κατανοούν το πλαίσιο, τους στόχους και την αναγκαιότητα ύπαρξης νέων δημιουργικών προσεγγίσεων. Να μπορούν να δημιουργήσουν νέες στρατηγικές δημιουργικής επίλυσης για τον σχεδιασμό μιας συσκευασίας.
 • να αναγνωρίζουν τους συσχετισμούς της ανάγκης, της απόλαυσης και της έμπνευσης με στόχο την παραγωγή δημιουργικών ιδεών.
 • να προσδιορίζουν το πλαίσιο και τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε δημιουργική διαδικασία καθώς και να δημιουργούν δικά τους briefs με στόχο την καλύτερη επίλυση ενός σχεδιαστικού project.
 • να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και ευρεία εικόνα για τα υλικά, και τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ως προς την επίλυση ενός σχεδιαστικού project.
 • να μάθουν να εφαρμόζουν τις νέες τεχνικές σε υπηρεσία της δημιουργικής ιδέας μιας συσκευασίας.

 

 

Τίτλος Μαθήματος:  Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοιχεία συμβατικής και ευφυούς συσκευασίας
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ02
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδίασης και να κατανοήσουν τον τρόπο που αυτές αξιοποιούνται στην σχεδίαση συσκευασίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην έξυπνη συσκευασία.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Αρχικά αναλύεται η σημασία της συμβατικής συσκευασίας, ως τμήμα του προϊόντος και αναδεικνύονται τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Παρουσιάζονται τα καινοτομικά μέρη της έξυπνης συσκευασίας, στις συγκρίσιμες σχέσεις, έναντι της συμβατικής. Με δεδομένο ότι η ευφυής συσκευασία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων από ένα σύνολο τεχνικών χαρακτηριστικών, αντιμετωπίζεται μαζί με το προϊόν ως ένα ενιαίο σύνολο που ακολουθεί,για τις μεθοδολογίες σχεδίασης. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της ολιστικής σχεδίασης, των προδιαγραφών, των σταδίων σχεδίασης μέσα από προγράμματα και από διάφορες οπτικές, όπως η ανθρωποκεντρική και η συστημική προσέγγιση. Η συστημική προσέγγιση, έχει μεγάλη βαρύτητα, καθώς η συσκευασία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ως ένα ανεξάρτητο προϊόν αλλά μόνο ως μέρος ενός γενικότερου συστήματος της συσκευασίας. Περιγράφονται διάφορες σχεδιαστικές διεργασίες και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον κύκλο ζωής του προϊόντος και στις δυνατότητες επέμβασης στον κύκλο ζωής και στην κυκλική οικονομία μέσω παρεμβάσεων στην συσκευασία. Νομικό πλαίσιο συσκευασιών.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αναγνωρίζουν την σημασία της συσκευασίας στην προώθηση του προϊόντος.
 • Να αντιμετωπίζουν την σχεδίαση της έντυπης συσκευασίας, με το ίδιο βάρος που αντιμετωπίζουν την <ολιστική> σχεδίαση.
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της σχεδιαστικής διαδικασίας της συσκευασίας.
 • Να θεωρούν ότι η συσκευασία μαζί με το προϊόν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές διαδικασίες σχεδίασης.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες σχεδίασης.
 • Να οργανώνουν τις παραμέτρους για ολιστική σχεδίαση στην έξυπνη συσκευασία  στην κυκλική οικονομία, βάσει νομοθετικών διατάξεων.

 

 

Τίτλος Μαθήματος:  Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη τέχνη
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ03
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές τις πλαστικές αξίες  της συσκευασίας  μέσα από το έργο σημαντικών καλλιτεχνών και σύγχρονων κινημάτων που ασχολήθηκαν με την έννοια του εγκιβωτισμού. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους  ικανότητα , παράλληλα με την ανάλυση τεχνικών , υλικών και διαφορετικών φιλοσοφιών του εγκιβωτισμού όπως αυτός εκφράζεται στην τέχνη.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Ο εγκιβωτισμός είναι ένα φαινόμενο στην σύγχρονη τέχνη που δεν έχει εντοπιστεί και αναλυθεί   επαρκώς από τους θεωρητικούς. Δεν θα αναζητήσουμε το γιατί εμείς στην ερευνά μας αλλά θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε τις συνθετικές, εννοιολογικές, αισθητικές και  ιδεολογικές παραμέτρους  που εμπεριέχονται στα έργα που θα δούμε και που χαρακτηρίζονται από την  ιδέα του εγκιβωτισμού καταρχάς αφηρημένα και κάπως  μορφολογικά. Θα προσεγγίσουμε το θέμα μας  στην αρχή διαισθητικά, θα ακουμπήσουμε το χέρι μας στην ύλη του έργου τέχνης, θα το διαβάσουμε , θα το αφουγκραστούμε, θα ταξιδέψουμε μαζί  του στο χρόνο και στο χώρο , θα μιμηθούμε το χέρι , το βλέμμα και τη σκέψη του καλλιτέχνη. Με αυτό τον τρόπο, που συνηθίζουν κυρίως οι καλλιτέχνες ,να οραματίζονται από την τέχνη και να σκέφτονται δια μέσου της τέχνης , ίσως συγκροτήσουμε μια άποψη και ορίσουμε την έννοια του εγκιβωτισμού στις εικαστικές τέχνες.

 

 

Τίτλος Μαθήματος:  Επιχειρηματικότητα Συσκευασίας
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ04
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, στην αναγνώριση των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην σημασία της εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου προς επιτυχή υλοποίηση νέων ιδεών.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Το πρώτο μέρος του μαθήματος αφορά στην Επιχειρηματικότητα. Αναλύονται η έννοιες και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, παρουσιάζονται τα διάφορα είδη και οι μορφές επιχειρηματικότητας και προσδιορίζονται οι παράγοντες που καθορίζουν την επιχειρηματικότητα. Στην συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης. Στο τέλος του πρώτου μέρους απαριθμούνται τα διάφορα είδη και οι μορφές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αφορά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Ορίζεται η έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου και αναλύεται η σημασία της κατάρτισής του. Παρουσιάζονται οι φάσεις ενός σχεδίου και η επιλογή των στόχων που θέτει η επιχείρηση κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου και στην συνέχεια αναδεικνύεται η σημασία του προσδιορισμού της θέσης της επιχείρησης στην αγορά καθώς και η σημασία του σχεδίου ως ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Μετά την θεωρητική ανάλυση των εννοιών που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζεται  η μεθοδολογία κατάρτισης του σχεδίου. Οι φοιτητές καλούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του μαθήματος να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο.


Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 •      να κατανοούν την σημασία της επιχειρηματικότητας
 •      να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους στόχους για την ανάπτυξη της επιχείρησης.
 •      να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές των επιχειρήσεων
 •      να κατανοούν ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.
 •      να αναγνωρίζουν την αξία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
 •      να κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά σχέδια όπως ο κλάδος και η αγορά, οι τρόποι χρηματοδότησης, η σημασία της καινοτομίας, η παραγωγική διαδικασία, η  χρηματοοικονομική διαχείριση, η ανάλυση δυνάμεων/αδυναμιών/ευκαιριών/απειλών (SWOT Analysis)
 • να είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο

 

 

Τίτλος Μαθήματος:  Σχεδιασμός και Εικονογράφηση στη συσκευασία
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ05
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες αποκτούν γνώσεις πάνω στην «πολυπολιτισμική» τέχνη της εικονογράφησης και σχεδιασμού στο Packaging, των διαφορών σύγχρονων τάσεων και αισθητικών αντιλήψεων για να καλλιεργηθούν αισθητικά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Προκειμένου οι φοιτητές /-τριες να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της εικονογράφησης και του σχεδιασμού στο Packaging και του εικονογραφικού προγράμματος επιλέγονται και αναλύονται 3 θέματα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα τα οποία λειτουργούν πολλαπλά. Δίνουν πληροφορίες για τις εικονογραφικές αξίες των εποχών τους, των πολιτισμών τους και έξυπνων της αισθητικής του Packaging.

 

Τα θέματα αυτά είναι:

 • Οι εικονογραφήσεις των πολυποίκιλων ταμπακέρων καπνού, των τσιγαρόχαρτων και των Ελληνικών τσιγάρων από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η ανεξάντλητη θεματογραφία των πακέτων με παραστάσεις από αρχαία αγγεία, ομηρικές σκηνές, ολύμπιους θεούς, ήρωες της επανάστασης, Έλληνες τσολιάδες μέχρι την αφαίρεση και τον μινιμαλισμό.
 • Η εικονογράφηση της ηρωίδας του « Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» στο από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα και οι επιρροές των εικονογραφήσεων από τον κινηματογράφο, όπως το τσάι , στα βερνίκια νυχιών της , στο «” των , στα εικονογραφημένα κουτιά της , , και άλλα.
 • Οι εικονογραφήσεις ευρωπαϊκών αρωμάτων  μέχρι σήμερα  και άλλα.
 • Μορφές σχεδίασης
 • Είδη συσκευασίας και επιτυχημένες παγκόσμιες εφαρμογές
 • Ένα εργαστηριακό μέρος του μαθήματος η έμφαση δίνεται στον πειραματικό των φοιτητών/-τριών πάνω στο ύφος της εικονογράφησης, της γραφής, των τεχνικών ,των συνολικών μορφών απόδοσης και της αισθητικής.
 • Η ανάπτυξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ακολουθεί μία αύξουσα σε απαιτήσεις πορεία.
 • Προβλέπεται μια σειρά από γρήγορες ασκήσεις, ( πρότυπες σχεδιαστικές μορφές με εικαστικές προσεγγίσεις, κ.λπ.), που θα εξασκήσουν του φοιτητές/τριες στην εναλλαγή των εικόνων σε διαφορετικά σε ύφος και θέματα Packaging, με μικτές τεχνικές και δυνατότητες για επεξεργασία στον υπολογιστή.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αντιμετωπίζουν το Packaging σαν την «επικαιροποίηση» του προϊόντος.
 • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις του Packaging
 • Να γνωρίζουν ότι το Packaging με το Προϊόν αποτελούν ενιαίο σύνολο.
 • Να οργανώνουν σχεδιαστικές φόρμες και προτάσεις σε καινοτομικό περιβάλλον
 • Να μελετούν προτάσεις συσκευασίας και να έχουν κριτήρια εικαστικής άποψης.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/Ε

Π.Μ. (ECTS)

Κωδικός Μαθήματος

Εκτυπωμένες κεραίες.  Προγραμματιστικό περιβάλλον στην ευφυή Συσκευασία

Υ 6 ΕΦΣ06
Εκτυπωτικές  τεχνολογίες. Μελάνια. Υποστρώματα Υ 6 ΕΦΣ07
Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών σε ευφυή συσκευασία Υ 6 ΕΦΣ08
Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Υ 6 ΕΦΣ09
B2C κ B2B marketing Υ 6 ΕΦΣ10

Περιγραφή Μαθημάτων Β’ Εξαμήνου

Τίτλος Μαθήματος:  Εκτυπωμένες κεραίες. Προγραμματιστικό περιβάλλον στην ευφυή Συσκευασία
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ06
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος  των λογισμικών προγραμμάτων στην εγγραφή της πληροφορίας, καθώς θα εξεταστούν οι δυνατότητες  προγραμματισμού/εγγραφής πληροφορίας  των μικροεπεξεργαστών <chip>. Επίσης θα περιγραφούν και θα εξεταστούν οι συσκευές  ανάγνωσης και επικοινωνίας, μέσω των τυπωμένων κεραιών, σε  αντίστοιχες ραδιοσυχνότητες, για επικοινωνία σε τηλεφωνικές συχνότητες, για εφαρμογές στην έξυπνη συσκευασία.

Στην ενότητα του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδίασης κεραίας. Να κατανοήσουν τον τρόπο που αυτές αξιοποιούνται στην σχεδίαση <Μορφές/Είδη>. Να γνωρίσουν τις δυνατότητες εκπομπής σήματος σε υποστρώματα για συσκευασία για την δημιουργία μιας συμβατικής συσκευασίας, σε έξυπνη συσκευασία. Στην ενότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος <Software>, θα γνωρίζουν τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα στην αρχική φάση. Αναλύονται και οργανώνονται τα στοιχεία και οι απαιτήσεις για εφαρμογή σε έξυπνες συσκευασίες, καθώς και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τύπου GEN2,EPC κ.λπ.. Καταγράφονται σε πίνακες <Βιβλιοθήκες>, για αρχειοθέτηση των δεδομένων στοιχείων που θα αποτελούν την βάση για στοιχειοθέτηση των απαιτουμένων στοιχείων.  Αναλύεται η συσκευή/ες, <Hardware> με τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχουν στην επικοινωνιακή χρήση. Περιγράφονται  οι εφαρμογές σε περιβάλλον διαδικτύου, με τις απαραίτητες αναλύσεις των προτερημάτων ή μειονεκτημάτων που δρουν. Τέλος αναλύονται οι δυνατότητες των εφαρμογών σε υποστρώματα για την έξυπνη συσκευασία.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Αρχικά αναλύονται τα στοιχεία και η σημασία της κεραίας για την εκπομπή σήματος, πάνω σε ένα υπόστρωμα για συσκευασία.   Με δεδομένο ότι η έξυπνη συσκευασία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων από ένα σύνολο τεχνικών χαρακτηριστικών αντιμετωπίζεται μαζί με το προϊόν ως ένα ενιαίο σύνολο που ακολουθεί τις μεθοδολογίες σχεδίασης. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της γενικευμένης σχεδίασης της κεραίας, των προδιαγραφών, των σταδίων σχεδίασης μέσα από ποιοτικό έλεγχο εκπομπής σήματος. Η προσέγγιση στην εκπομπή σήματος έχει μεγάλο βάρος καθώς η συσκευασία ευρίσκεται σε υπόστρωμα <χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό κ.λπ.> και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ως ένα ανεξάρτητο υλικό, αλλά μόνο ως μέρος ενός γενικότερου συστήματος. Περιγράφονται διάφορες σχεδιαστικές διεργασίες και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπομπή σήματος στην συσκευασία του προϊόντος. Επίσης εξετάζεται η τιμή της εκπομπής <Μπαστούνι Συχνότητας>, για την καλύτερη επικοινωνία στην έντυπη  συσκευασία.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αναγνωρίζουν την σημασία της εκπομπής για αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω κεραιών/συχνοτήτων.
 • Να αντιμετωπίζουν την σχεδίαση της κεραίας στη συσκευασία
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της σχεδιαστικής διαδικασίας της συσκευασίας.
 • Να θεωρούν ότι η συσκευασία μαζί με το προϊόν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές διαδικασίες σχεδίασης κεραίας.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες σχεδίασης κεραίας.
 • Να γνωρίζουν τον έλεγχο εκπομπής, μέσω συσκευών ελέγχου.

Στην  ενότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος  που αναμένονται από την ενότητα θα περιλαμβάνουν, τις βασικές αρχές προγραμματισμού και τα προγράμματα που θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
Θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να αναπτύξουν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για εφαρμογή στην δημιουργία έξυπνης συσκευασίας.
Θα μπορούν να λειτουργήσουν την εγκατεστημένη εφαρμογή με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορες εταιρείες κατασκευής κινητών. Θα δημιουργούν μικρές εφαρμογές μέσω των προγραμματιστικών προγραμμάτων. Θα μπορούν να καθοδηγούν τον χρήστη σε διάφορες λύσεις για καινοτομία και διαφοροποίηση στην έξυπνη συσκευασία.

 

Τίτλος Μαθήματος:  Εκτυπωτικές  τεχνολογίες. Μελάνια. Υποστρώματα
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ07
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της σύστασης και των ιδιοτήτων των υλικών διαφόρων κατηγοριών, όπως υποστρωμάτων, εκτυπωτικών μελανιών και βερνικιών,  που εφαρμόζονται στη συσκευασία. Στόχος της ενότητας είναι επίσης η εξέταση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογιών εκτυπώσεων και  των τεχνικών εφαρμογών, για την βιομηχανική παραγωγή της έντυπης συσκευασίας. Ειδικότερα  οι μορφές <των συσκευασιών>, θα διαμορφώνουν την ροή μαζί με την ανάλυση των τεχνικών της έντυπης συσκευασίας για μικρή η μεγάλη παραγωγή. Η ροή της παραγωγής των συσκευασιών <προϊόντων και υπηρεσιών>, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία και αλληλοεξαρτώνται από τις συμβατικές και ηλεκτρικές ιδιότητες στα εκτυπωτικά υποστρώματα και τα χαρακτηριστικά των. Στο εργαστηριακό μέρος θα γίνει εκτυπωτική διαδικασία σε χαρτί/χαρτόνι, με ανάλυση των παραμέτρων ποιότητας και προσεγγίσεις στην δημιουργία εκτυπωτικού προφίλ

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος εξετάζονται οι κατηγορίες των υποστρωμάτων που βρίσκουν εφαρμογή στην συσκευασία. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί η μέθοδος παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος των εκτυπωτικών υποστρωμάτων, η σύσταση, οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές τους. Τα υποστρώματα που θα μελετηθούν είναι χαρτί-χαρτόνι, πολυμερικά υλικά, γυαλί και ύφασμα. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται οι κατηγορίες των μελανιών και βερνικιών που βρίσκουν εφαρμογή στην συσκευασία. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί η μέθοδος παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος, η σύσταση, οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές τους. Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι κατηγορίες των υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στην ευφυή συσκευασία. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν οι μέθοδοι παρασκευής, η δομή, οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές τους. Ενδεικτικά, τα υλικά που θα μελετηθούν είναι αγώγιμα (γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα κ.α.), θερμοχρωμικά, φθορίζοντα, φωτοκαταλυτικά, μαγνητικά. Στην ενότητα επίσης, περιλαμβάνεται η μελέτη και εξέταση – κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογιών εκτυπώσεων και  των τεχνικών εφαρμογών, για την βιομηχανική παραγωγή της έντυπης συσκευασίας. Ειδικότερα  οι μορφές <των συσκευασιών>, θα διαμορφώνουν την ροή μαζί με την   ανάλυση των τεχνικών της έντυπης συσκευασίας για μικρή η μεγάλη παραγωγή. Η ροή της παραγωγής των συσκευασιών <προϊόντων και υπηρεσιών>, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία και θα δείξουν και οργανώσουν την γνώση για την κατάλληλη εκτυπωτική μέθοδο. Όλα τα εκτυπωτικά υποστρώματα αλληλοεξαρτώνται από τις ιδιότητες τους και τα χαρακτηριστικά, δηλ. < εύκαμπτα, πολυστρωματικά, χαρτόνι, άκαμπτα, κ.λπ.> τα οποία και θα έχουν την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για την προεκτυπωτική διεργασία/διαμόρφωση, στην αντίστοιχη μέθοδο εκτύπωσης και περάτωσης/τελικής διαμόρφωσης για συσκευασία. Επίσης στο μάθημα προσδιορίζονται οι έννοιες και οι ορισμοί που σχετίζονται με τις παραγωγικές τεχνολογίες εκτύπωσης και καταγράφει τις μεθόδους μέσω διεθνούς ταξινόμησης. Παρουσιάζει απλά στοιχεία του χρώματος και της οπτικής αντίληψης. Ταξινομεί την γραφιστική εφαρμογή για εκτύπωση με τα στοιχεία των περιορισμών του υποστρώματος αλλά και της παραγωγής. Αναλύει τις φάσεις και τους τομείς δράσης του αντίστοιχου εντύπου και οργανώνει την ροή παραγωγής. Αναλύονται τα μηχανικά και τεχνικά στοιχεία της τεχνικής, στην μέθοδο εκτύπωσης <εκτυπωτική μηχανή>. Παρουσιάζονται τα στοιχεία της μήτρας ,η  κατασκευή της, η φύλαξη και η προσαρμογή στην αντίστοιχη εκτυπωτική μηχανή. Παρουσιάζονται οι παράμετροι για τον ποιοτικό έλεγχο και αναλύονται οι δυνατότητες για παρεμβάσεις από τον χειριστή άνθρωπο. Παρουσιάζονται οι συσκευές ελέγχου ποιότητας της εκτύπωσης με τις αντίστοιχες καταγραφές σε  Scatter διαγράμματα.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις μεθόδους εκτύπωσης.
 • Να μάθουν βασικές αρχές  έννοιες χρώματος / απόχρωσης μελάνης.
 • Να κατανοήσουν τα υποστρώματα εκτύπωσης και την εκτυπωτική εφαρμογή στην μέθοδο παραγωγής.
 • Να γνωρίζουν τους τομείς και τις δράσεις στην έντυπη συσκευασία.
 • Να γνωρίζουν την αξιολόγηση μίας εκτύπωσης μέσω ποιοτικού ελέγχου.
 • Να συνεργάζονται με αντίστοιχους τομείς που οργανώνουν την παραγωγή της έντυπης συσκευασίας. Επίσης,
 • Να κατανοούν την φύση και τον ρόλο των υλικών συσκευασίας
 • Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές των υλικών
 • Να είναι σε θέση να επιλέξουν υλικά συσκευασίας ανάλογα με την εφαρμογή
 • Να κατανοούν την φύση και τον ρόλο των υλικών της έξυπνης συσκευασίας
 • Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές των εξετασθέντων υλικών
 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να προτείνουν  υλικά ευφυούς συσκευασίας ανάλογα με την εφαρμογή

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος θα κατανοούν τις βασικές εκτυπωτικές παραμέτρους, τις έννοιες εκτυπωτικού προφίλ, τις δυνατότητες μιας εκτυπωτικής μηχανής και την παραγωγικότητα της μηχανής σε ρολό ή και φύλλου. Θα παρουσιαστούν οι συσκευές ελέγχου ποιότητας και οι καταγραφές ποιότητας μέσω σκάτερ διαγραμμάτων.

 

Τίτλος Μαθήματος:  Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών σε ευφυή συσκευασία
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ08
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Μελέτη και ανάλυση σχεδιασμού εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.
Στόχος του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας σχεδίασης ψηφιακών εφαρμογών βασισμένων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τάμπλετ. Να κατανοήσουν τον τρόπο και την μεθοδολογία σχεδίασης ενός interface μέσα από το οποίο μια ευφυή συσκευασία επικοινωνεί αλληλοεπιδρώντας με τον χρήστη.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Μεθοδολογία προσέγγισης σχεδιασμού ψηφιακής εφαρμογής σε διαφορετικές πλατφόρμες (κινητά, τάμπλετ). Ανάλυση σχεδιασμού με βάσει το προϊόν της ευφυούς συσκευασίας. Πρακτικές αξιολόγησης (feedback) της ολοκληρωμένης ψηφιακής εφαρμογής.  Οι φοιτητές μελετούν αναλυτικά μέσα από βιβλιογραφία τρόπους σχεδιασμού του «GUI _ Graphical User Interface» και μέσα από συγκεκριμένα project και μελέτες εργασίας «case studies», δημιουργούν δικές τους πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές. Στόχος είναι η δημιουργία πρωτοτύπων μέσω επιστημονικής προσέγγισης στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τρόπου σπουδών.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται :

 • να κατανοούν τις έννοιες  μεθοδολογίας σχεδιασμού μιας ψηφιακής εφαρμογής.
 • να αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τις δημιουργικές ιδέες και έννοιες που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος – project.
 • να κατανοούν το πλαίσιο, τους στόχους και την αναγκαιότητα ύπαρξης νέων δημιουργικών προσεγγίσεων.
 • Να μπορούν να δημιουργήσουν νέες στρατηγικές δημιουργικής επίλυσης για τον σχεδιασμό εφαρμογής συσκευασίας. να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και ευρεία εικόνα για τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ως προς την επίλυση ενός σχεδιαστικού project.

 

 

Τίτλος Μαθήματος:  Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ09
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και κατανόηση των εννοιών της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, καθώς και του στρατηγικού ρόλου της (τεχνολογικής) αλλαγής και καινοτομίας σε διάφορα επίπεδα, των τύπων καινοτομίας-τρόπους καινοτομίας, τα υποδείγματα και τις προσεγγίσεις επιχειρηματικής αλλαγής. Σκοπός με το πέρας του μαθήματος είναι οι φοιτητές να δύνανται να αναγνωρίσουν τη στρατηγική σημασία της διαχείρισης της καινοτομίας και της τεχνολογίας και να διερευνήσουν πως οι οργανισμοί δημιουργούν αξία μέσω της επιδίωξης ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος

Το μάθημα ξεκινά µε ορισμούς βασικών εννοιών: τι είναι Έρευνα και Ανάπτυξη, τι είναι καινοτομία, και γιατί είναι σημαντικές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η έννοια του κύκλου ζωής μιας τεχνολογίας ενώ θα συνδυαστεί με τον κύκλο ζωής συγκεκριμένων προϊόντων που σχετίζονται/χρησιμοποιούν/στηρίζονται με την συγκεκριμένη τεχνολογία. Μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης, θα επιδιωχθεί οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τους επιχειρηματικούς τρόπους, τακτικές και διαδικασίας που εφαρμόζονται, και οι οποίοι επηρεάζουν την τεχνολογικής τροχιά/διάχυση μιας καινοτομίας. Επίσης, θα διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των νέων τεχνολογιών, της εμπορικής τους αξιοποίησης και της μετατροπής τους σε επιτυχημένες καινοτομίες.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • να κατανοούν τις έννοιες της εφεύρεσης, της τεχνολογίας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, και της καινοτομίας.
 • να αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας.
 • να κατανοούν ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή και την καινοτομία (προϊόντος, διαδικασίας ή οργανωτική) σε ατομικό, επιχειρηματικό και στρατηγικό επίπεδο.
 • να συσχετίζουν προχωρημένα ζητήματα της αγοράς με την τεχνολογική και οργανωσιακή αλλαγή που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • να προσδιορίζουν καλύτερα τις τεχνολογικές ανάγκες και απαιτήσεις μιας επιχείρησης ως σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξή της. να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας.
 • να αξιολογούν και να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για την οργάνωση, τον εντοπισμό, και την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας.

 

Τίτλος ΜαθήματοςB2C κ B2B Μarketing
Κωδικός Μαθήματος: ΕΦΣ10
ECTS: 6

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το σύγχρονο μάρκετινγκ και ιδιαίτερα με το καταναλωτικό μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται οι νέες τάσεις συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Δίνονται πολλά παραδείγματα με τις τελευταίες εξελίξεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τις τεχνολογίες που το υποστηρίζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της καινοτομίας στην έξυπνη συσκευασία, καθώς επίσης πώς η καινοτομία οδηγεί σε αειφόρο ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. Επίσης στην θεματική Β2Β, στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του μάρκετινγκ για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Η ροή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι αποφάσεις αναμένεται να λαμβάνονται με περισσότερο ορθολογιστικά κριτήρια σε σχέση με αυτά των λιανικών καταναλωτών.

 

Περιγραφή Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
Το μάθημα αυτό ξεκινάει με τον ορισμό και τις έννοιες που σχετίζονται με το σύγχρονο Μάρκετινγκ και στην συνέχεια αναδεικνύεται η σημασία του Μάρκετινγκ ως παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι νέες τάσεις ψηφιακού μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται μεταξύ άλλων θέματα όπως E-Commerce, Search Engine Optimisation, Web Trends, Web Analytics, Social Media Marketing, Web Ranking, CrowdFunding, CrowdInnovation, κοινωνική υπολογιστική και διαδικτυακή συμπεριφορά καταναλωτή, user profiling και εφαρμογές της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στο Μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή μελετών περίπτωσης που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του καταναλωτικού μάρκετινγκ και την σημασία των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου και της έξυπνης συσκευασίας. Το μάθημα ξεκινά με έμφαση στην διαφοροποίηση του B2B Μάρκετινγκ σε σχέση με το B2C Μάρκετινγκ. Αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται η ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού Μάρκετινγκ εντός των βιομηχανικών αγορών, η ανάλυση ελκυστικότητας, η ανάλυση και μελέτη των ανταγωνιστών, η ανάλυση των πελατών, οι προβλέψεις των δυνατοτήτων των αγορών κλπ. Στην συνέχεια αναδεικνύονται διαφορές του  B2B Μάρκετινγκ όπως π.χ η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, η έρευνα αγοράς για τις βιομηχανικές αγορές και τους βιομηχανικούς πελάτες, η τμηματοποίηση των βιομηχανικών αγορών, τα δίκτυα διανομής των βιομηχανικών αγορών κλπ. Το τελευταίο μέρος του μαθήματος σχετίζεται με την σημασία που έχει η το Β2Β κ  Β2C Μάρκετινγκ, για την ανάδειξη των τεχνολογιών της έξυπνης συσκευασίας καθώς οι πρώτοι πελάτες τέτοιων τεχνολογιών συνήθως είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής μαζικών προϊόντων που ουσιαστικά μεταπωλούν την τεχνολογία αυτή στους λιανικούς πελάτες, έχοντας εμπλουτίσει το τελικό προϊόν με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να είναι σε θέση να οργανώνουν και να συνοψίζουν δεδομένα, να αναλύουν και να επιλύουν σύνθετα και πολύπλοκα θέματα που σχετίζονται με το καταναλωτικό μάρκετινγκ.
 • Να αναγνωρίζουν την σημασία της συσκευασίας και των καινοτομιών της στην αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς.
 • Να αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες προώθησης των έξυπνων συσκευασιών στο διαδίκτυο και στο ευρύ και/ή σε κοινό-στόχο (target group).
 • Να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να  χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στην διαμόρφωση σχεδίων μάρκετινγκ (marketing plans).
 • Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του B2B κ Β2C Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να αναλύουν μια βιομηχανική αγορά.
 • Να είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα σχέδιο Μάρκετινγκ για προϊόντα ή υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων.
 • Να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες που σχετίζονται με έξυπνη συσκευασία για μαζική προώθηση στις βιομηχανικές αγορές

 

 

 

 

Τίτλος Μαθήματος

Υ/Ε

Π.Μ. (ECTS)

Κωδικός Μαθήματος

Διπλωματική Εργασία (Thesis)

Υ 30 ΕΦΣ11

 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων (α΄ και β΄ εξαμήνου), ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον κανονισμό του μεταπτυχιακού. Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/ήτρια καταθέτει σε ηλεκτρονική μορφή  Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας, προς την γραμματεία του μεταπτυχιακού με τα σχετικά στοιχεία.  Την επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη ΔΕΠ του Π.Μ.Σ., μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας έχουν μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. ( Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114). Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.M.Σ. και προτείνει τον επιβλέποντα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, καθώς και την τριμελή εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Ως εκ τούτου ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια καταθέτει στη γραμματεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αίτηση που περιλαμβάνει τον τίτλο της διπλωματικής εργασίας, τα ονόματα του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής. Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων με τον/την φοιτητή/ήτρια κρίνουν ότι είναι έτοιμη για εξέταση, τότε ο επιβλέπων καθηγητής εισηγείται για καθορισμό ημερομηνίας για την παρουσίαση της ΜΔΕ. Το χρονικό πλαίσιο διορθώσεων από την εξεταστική επιτροπή ορίζεται εντός 14 εργάσιμων ημερών. Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14)  ημερών, ορίζεται από την γραμματεία του μεταπτυχιακού ο ακριβής χρόνος και χώρος της παρουσίασης της ΜΔΕ.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας της διπλωματικής εργασίας είναι πέντε (5) με άριστα το δέκα (10). Την ημέρα της παρουσίασης ο υποψήφιος οφείλει να έχει συμπληρωμένο σε έντυπη μορφή, Εισηγητικό σημείωμα Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διπλωματικής Εργασίας μόνο με τα στοιχεία του.

 

Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί µε 30 ECTS. Σε περίπτωση που η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας δεν πραγματοποιηθεί κατά τις προβλεπόμενες και καθορισμένες από την γραμματεία του μεταπτυχιακού ημερομηνίες, και η υπαιτιότητα επιβαρύνει τον μεταπτυχιακό φοιτητή, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα παρουσίασης και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση υπαιτιότητας του ιδρύματος επανεξετάζεται ο ακριβής χρόνος και χώρος της παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας.

 

Το σύνολο των λέξεων των διπλωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 λέξεις.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 5,0 (πέντε) και μέγιστο το 10 (δέκα). Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1 (ένα) έως 10 (δέκα). 

 

Ο υποψήφιος έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς και το Γ’ εξάμηνο σπουδών, με την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας και βαθμολόγησής της με βαθμό άνω του 5,0 (πέντε), καταθέτει ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Π.Μ.Σ. , Αίτηση Ορκωμοσίας για την τυπική ολοκλήρωση απόκτησης του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

 

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

 

Τα πιθανά θέματα των διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου κατεύθυνσης που έχουν προταθεί από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεννόηση μ’ έναν από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ αναλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος και αναλαμβάνει την επίβλεψή της.  Την λίστα με τα θέματα των διπλωματικών εργασιών για το ακαδημαϊκό εξάμηνο που έχουν ανακοινωθεί μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ

Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών